1. Home
 2. Ứng Dụng
 3. Chức năng và cách sử dụng lệnh Cacls trên Windows

Chức năng và cách sử dụng lệnh Cacls trên Windows

Lệnh Cacls có thể được sử dụng để hiển thị hoặc sửa đổi danh sách kiểm soát truy cập (ACL) của các tệp. Dưới đây, bạn có thể tìm thấy một số ví dụ về lệnh cacls cho các tình huống khác nhau.

Quý khách hãy đăng ký để nhận Khuyến Mãi bên dưới của nhà cái Fi88

 

Tìm các quyền truy cập của một tệp

Chúng ta có thể chạy lệnh dưới đây để in các quyền truy cập của một tệp.

cacls filename

Thí dụ:

c:\>cacls data.txt
c:\data.txt NT AUTHORITY\SYSTEM:F
      BUILTIN\Administrators:F
      WINCMD-PC\John:F
c:\>

Thay đổi quyền truy cập của một tệp

Có hai cách để bạn có thể sửa đổi quyền truy cập của tệp. Phương pháp đầu tiên là thay thế các quyền truy cập hiện có trong đó phương pháp thứ hai là chỉnh sửa các quyền hiện có.

Thay thế các quyền truy cập hiện có:

Chúng tôi có thể sử dụng công tắc/P để thay thế các quyền hiện có. Cú pháp của lệnh này như sau:

cacls filename /P user1:permissions  user2:permissions user3:permissions [user4:permissions ........]

Các quyền hiện có sẽ được thay thế bằng các quyền được chỉ định trong lệnh trên. Để minh họa việc sử dụng công tắc/P này, hãy sửa đổi quyền truy cập của tệp data.txt được hiển thị trong ví dụ trên.

c:\>cacls data.txt
c:\data.txt WINCMD-PC\John:F
      NT AUTHORITY\SYSTEM:F
      BUILTIN\Administrators:F

c:\>cacls data.txt /P BUILTIN\Administrators:R
Are you sure (Y/N)?y
processed file: c:\data.txt

c:\>cacls data.txt
c:\data.txt BUILTIN\Administrators:R

Chỉnh sửa quyền truy cập cho người dùng:

Phương pháp thứ hai cho phép sửa đổi các quyền truy cập cho một người dùng mà không ảnh hưởng đến các quyền của người dùng khác. Chúng ta có thể sử dụng công tắc /E cho việc này.

Quý khách hãy đăng ký để nhận Khuyến Mãi bên dưới của nhà cái Fi88

 

Ví dụ: trong trường hợp trên, hãy cấp cho người dùng John quyền chỉ đọc và giữ các quyền tương tự cho những người dùng khác. Lệnh cho việc này là:

c:\>cacls files.txt
c:\files.txt NT AUTHORITY\SYSTEM:F
       BUILTIN\Administrators:F
       WINCMD-PC\John:F
c:\>cacls files.txt /E /P WINCMD-PC\John:R
processed file: c:\files.txt
c:\>cacls files.txt
c:\files.txt NT AUTHORITY\SYSTEM:F
       BUILTIN\Administrators:F
       WINCMD-PC\John:R

Tuyendaily22
Menu