Đặt mật khẩu người dùng để không bao giờ hết hạn

Tìm hiểu cách định cấu hình tài khoản người dùng để mật khẩu không bao giờ hết hạn. Điều này có thể được thực hiện từ dấu nhắc lệnh của Windows cũng như trong control Panel “tài khoản người dùng cục bộ”.

Đặt mật khẩu để không bao giờ hết hạn từ CMD

Chạy các bước sau để tắt hết hạn mật khẩu từ command line.

 1. Mở dấu nhắc lệnh quản trị nâng cao
 2. Chạy lệnh.
  WMIC USERACCOUNT WHERE Name="username" SET PasswordExpires=FALSE

Ví dụ: Để không bao giờ hết hạn mật khẩu của tài khoản quản trị viên.

c:>net user administrator | findstr/C:expires
Account expires       Never
Password expires       9/12/2017 9:02:26 PM

Bạn có thể thấy ở trên rằng mật khẩu sẽ hết hạn vào ngày 9/12. Bây giờ chúng tôi sẽ thay đổi điều đó.

c:>WMIC USERACCOUNT WHERE Name="administrator" SET PasswordExpires=FALSE
Updating property(s) of '\MYPCROOTCIMV2:Win32_UserAccount.Domain="MYPC", Name="administrator"'
Property(s) update successful.

Kiểm tra ngày hết hạn mật khẩu ngay bây giờ

c:>net user administrator | findstr/C:expires
Account expires       Never
Password expires       Never

Sử dụng control Panel tài khoản người dùng

Thực hiện các bước sau để vô hiệu hóa việc hết hạn mật khẩu trong control Panel tài khoản người dùng.

 1. Thực hiện lệnh lusrmgr.msc từ Run.
 2. Nhấp vào người dùng trong danh sách hiển thị ở phía bên trái
 3. Nhấp đúp vào tài khoản người dùng bạn muốn cập nhật
 4. Chọn nút kiểm tra Password never expires. Bấm OK

Đặt mật khẩu người dùng để không bao giờ hết hạn

Bài viết liên quan:

Lệnh người dùng mạng

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here