1. Home
  2. Windows 10
  3. Cách Bật/Tắt tường lửa (Windows Firewall) trên cmd trên Windows 7/8 và 10

Cách Bật/Tắt tường lửa (Windows Firewall) trên cmd trên Windows 7/8 và 10

Windows Firewall (Tường lửa) của Windows có thể được bật/tắt từ command line bằng chỉ huy netsh.

Quý khách hãy đăng ký để nhận Khuyến Mãi bên dưới của nhà cái Fi88

 

Windows 10/Windows 8/Windows 7/Server 2008/Vista:

Hãy xem cú pháp của netsh advfirewall để cấu hình tường lửa trên các phiên bản Windows này. Cài đặt tường lửa khác nhau cho từng mạng trong 3 mạng (Domain, private, public). Vì vậy, dựa trên tường lửa mạng nào bạn muốn bật/tắt, lệnh sẽ hiển thị khác nhau.

Bạn có thể bật tường lửa cho cấu hình mạng hiện tại (không quan trọng nếu đó là domain/private/public network) bằng lệnh dưới đây.

netsh advfirewall set currentprofile state on

Tắt tường lửa cho cấu hình hiện tại:

netsh advfirewall set  currentprofile state off

Các lệnh này phải được chạy từ Command prompt (as Administrator). Nếu không, bạn sẽ gặp lỗi dưới đây.

C:\>netsh advfirewall set  currentprofile state on
The requested operation requires elevation (Run as administrator).

Để bật/tắt tường lửa cho một cấu hình mạng cụ thể, bạn có thể sử dụng các lệnh dưới đây.

Domain network

Bật tường lửa Domain:

netsh advfirewall set domainprofile state on

Tắt tường lửa Domain:

netsh advfirewall set domainprofile state off

Private network

Bật tường lửa private network:

netsh advfirewall set privateprofile state on

Tắt tường lửa private network:

netsh advfirewall set privateprofile state off

Public network

Bật tường lửa public network:

netsh advfirewall set publicprofile state on

Tắt tường lửa public network:

netsh advfirewall set publicprofile state off

Định cấu hình cho tất cả các mạng

Bật tường lửa cho tất cả các mạng

netsh advfirewall set allprofiles state on

Tắt tường lửa cho tất cả các mạng

netsh advfirewall set  allprofiles state off

Các phiên bản Windows cũ hơn – XP/Server 2003:

Dưới đây là lệnh bật tường lửa.

netsh firewall set opmode mode=ENABLE

Lệnh để tắt tường lửa là:

netsh firewall set opmode mode=DISABLE

Đặc quyền của quản trị viên (Administrator) được yêu cầu để định cấu hình tường lửa để lệnh trên chỉ có thể được chạy từ tài khoản quản trị.

netsh firewall không được dùng trong các phiên bản mới.

Trong Windows 10/8/7/Vista/Server 2008, lệnh ‘netsh firewall‘ được hiển thị như thông báo dưới đây.

Quý khách hãy đăng ký để nhận Khuyến Mãi bên dưới của nhà cái Fi88

 

c:\>netsh firewall set opmode mode=ENABLE
IMPORTANT: "netsh firewall" is deprecated;
use "netsh advfirewall firewall" instead. Though the command still works, it's preferable to use the new set of commands provided with netsh command.

Tuyendaily22
Menu