1. Home
  2. Ứng Dụng
  3. Khởi động và dừng dịch vụ Postgresql

Khởi động và dừng dịch vụ Postgresql

Khi bạn cài đặt cơ sở dữ liệu PostgreSql trên máy windows, nó sẽ cài đặt một dịch vụ trên hệ thống. Hoạt động của dịch vụ này có thể được kiểm soát từ control Panel quản lý Dịch vụ. Có thể mở control Panel này bằng cách chạy lệnh services.msc từ cửa sổ Run. Bạn có thể thấy các dịch vụ được liệt kê trong control Panel này. Tìm kiếm dịch vụ có tên postgresql. Bạn có thể mở cửa sổ thuộc tính dịch vụ bằng cách nhấp đúp vào mục nhập dịch vụ. Từ cửa sổ thuộc tính này, bạn có thể bắt đầu/dừng/khởi động lại dịch vụ và cũng có thể thay đổi kiểu khởi động thành thủ công hoặc Tự động hoặc bị vô hiệu hóa. Postgresql dịch vụ thông qua command line windows. Dưới đây là các lệnh cho các hoạt động khác nhau.

Quý khách hãy đăng ký để nhận Khuyến Mãi bên dưới của nhà cái Fi88

 

Khởi động dịch vụ Postgresql

Lệnh chính xác phụ thuộc vào phiên bản Postgresql bạn đang chạy. Đối với phiên bản 9.0 dưới đây là lệnh để bắt đầu dịch vụ.

net start postgresql-9.0

Dừng Postgresql dịch vụ

net stop postgresql-9.0

Vô hiệu hóa Postgresql dịch vụ

sc config postgresql-9.0 start= disabled

Thay đổi Postgresql thành khởi động thủ công.

Quý khách hãy đăng ký để nhận Khuyến Mãi bên dưới của nhà cái Fi88

 

sc config postgresql-9.0 start= demand

Đặt khởi động dịch vụ thành tự động

sc config postgresql-9.0 start= auto 

Restart the service from windows command prompt(CMD).
net stop postgresql-9.0 & net start postgresql-9.0

Tuyendaily22
Menu